Olej napędowy Ekodiesel Ultra

Olej napędowy Ekodiesel Ultra zawiera dodatki uszlachetniające: podwyższające liczbę cetanową i zmniejszające zadymienie spalin, detergenty poprawiające czystość wtryskiwaczy paliwa, przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na utlenianie, deemulgujące, biobójcze oraz depresatory. Może zawierać dodatki przeciw pienne oraz znacznik paliwa. Szczególnie istotne dla ochrony środowiska jest obniżenie zawartości siarki w paliwie Ekodiesel Ultra poniżej 10 mg/kg.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel Ultra – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego oraz klasę 2 odpowiadającą paliwu klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego: – olej napędowy Ekodiesel Ultra B – olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż 0°C – olej napędowy Ekodiesel Ultra D – olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -10°C – olej napędowy Ekodiesel Ultra F – olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -20°C – olej napędowy Ekodiesel Ultra 2 – olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -32°C i temperaturze mętnienia nie wyższej niż -22°C.

Olej napędowy o właściwościach podanych w poniższej tablicy stosuje się w okresach; – gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 15 kwietnia do 30 września – gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada – gatunek F dla klimatu umiarkowanego lub klasa 2 dla klimaty arktycznego lub surowego klimatu zimowego – w okresie zimowym – od 16 listopada do końca lutego.

Zastosowanie Olej napędowy Ekodiesel Ultra jest przeznaczony do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych.

Wróć do PALIWA »

 

Właściwości Jedn. miary Metody badań Wartość
Min. Maks.
Liczba cetanowa PN- EN ISO 5165 51,0 -
Indeks cetanowy PN- EN ISO 4264 46,0 -
Gęstość w temperaturze 150C – dla gatunków B, D i F – dla klasy 2 kg/m3 PN- EN ISO 3675 PN- EN ISO 12185 820 800 845 845
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych % ( m/m) PN- EN 12916 - 7,0 1)
Zawartość siarki mg/kg PN- EN ISO 20846 PN–EN ISO 20884 10,0
Temperatura zapłonu 0C PN-EN ISO 2719 56 -
Pozostałośc po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej % (m/m) PN- EN ISO1037 - 0,30
Pozostałość po spopieleniu % (m/m) PN- EN ISO 6245 - 0,01
Zawartość wody mg/kg PN-EN ISO12937 - 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg PN-EN 12662 - 24
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 500C) klasa PN- EN ISO 2160 1
Odporność na utlenianie g/m3 PN- ISO 12205 - 25
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 600C µm PN-EN ISO 12156-1 - 460
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s PN-EN ISO 3104
- dla gatunków B, D i F 2,00 4,50
- dla klasy 2 1,50 4,00
Skład frakcyjny: dla gatunków B, D i F PN- EN ISO 3405
do 2500C destyluje % (v/v) - < 65
do 3500C destyluje % (v/v) 85 -
95 %(v/v) destyluje do temperatury 0C % - 360
Skład frakcyjny: dla klasy 2
do 180oC destyluje % (v/v) - 10
do 3400C destyluje % (v/v) 95 -
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)2 % (v/v) PN-EN 14078 - 7
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) 0C PN-EN 116
- dla gatunku B 0C - -
- dla gatunku D - -10
- dla gatunku F - -20
- dla klasy 2 - -32
Temperatura mętnienia: 0C PN-ISO 3015
- dla gatunków B, D i F - -3)
- dla klasy 2 - -22
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy4) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm % CEC F-23-A-01 - 85
1) Olej napędowy wykorzystywany do komponowania paliwa nie powinien zawierać więcej niż 7% (m/m)wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 2) FAME wg PN-EN 14214 3) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach 4) Badanie okresowe – należy wykonywać przynajmniej raz w roku lub każdorazowo w przypadku zasadniczych zmian w technologii produkcji
404